Το καταγραφικό αυτό μας δίνει περισσότερες πληροφορίες από το απλό Holter σχετικά με την προέλευση και την επικινδυνότητα ορισμένων αρρυθμιών. Λειτουργεί όπως και ένα απλό Holter δηλαδή καταγράφει τον καρδιακό ρυθμό συνεχώς για 24 ώρες με τη διαφορά ότι η καταγραφή γίνεται όχι από 3 αλλά από 12 κανάλια, δηλαδή καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς από 12 διαφορετικές “γωνίες”. Με αυτό τον τρόπο μας επιτρέπει να εντοπίσουμε την πηγή της αρρυθμίας και να την αντιμετωπίσουμε κατάλληλα. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους ασθενείς με έκτακτες κοιλιακές συστολές.